Adatkezelési tájékoztató

 Az ENERGOSTOP Szerviz Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a nyitott átlátható és jogszerű adatkezelés. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és Önt milyen jogok illetik meg ezzel kapcsolatban. Elsősporban üzleti vonatkozású, céges adatokat tartunk nyilván, azonban egyes adatok Önre, mint magánszemélyre, vagy mint egy cég vagy más szervezet kijelölt kapcsolattartójára vagy képviselőjére vonatkozhatnak.

A tájékoztató első rész általános jellegű és minden adatkezelésünkre vonatkozik, ezt követően pedig adatkezeléseink egyes nagyobb csoportjairól adunk részletes tájékoztatást.

Érvényesség kezdete: 2018.05.22.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő az a személy, aki meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. Jelen esetben adatkezelő („mi”) az
ENERGOSTOP Szerviz Kft. (1118 Budapest, Sasadi út 66.; cégjegyzékszám: 01-09-075534).

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

 

 1. Hogyan érhet el minket?

Ha bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban, munkatársaink bármikor szívesen fogadják megkeresését. Elérhetőségeink:

ENERGOSTOP Szerviz Kft.

1118 Budapest, Sasadi út 66.

Tel: +36 1 273-1497

E-mail: info@energostop.hu

 

 1. Hogyan juthatunk személyes adatokhoz?

 

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntől:

 • szerződéses kapcsolat létesítése esetén;
 • személyes, telefonos, vagy elektronikus érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén;
 • szakmai rendezvényünkön, oktatásunkon, előadásunkon való részvétellel és névjegykártya leadással/cserével;
 • állás pályázatunkra való jelentkezéssel.

Más forrásból:

 • az Ön nevében esetlegesen eljáró vagy az Ön munkáltatójaként, megbízójaként eljáró más személytől, ügyintézőtől;
 • elektronikus közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül;
 • nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok);
 • az általunk üzemeltetett honlap böngészése esetén cookie-k útján.

 

 1. Hol tároljuk a személyes adatokat?

 

Személyes adatait elektronikusan alapvetően saját vagy más harmadik fél által üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és /vagy telephelyünkön.

 

 1. Hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról?

 

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, valamint műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében, hogy megakadályozzuk azok elvesztését, illetéktelen felhasználását vagy módosítását.

Azon szerződéses partnereink, akik a velünk fennálló üzleti kapcsolataik alapján – ebben a tájékoztatóban írt módon – hozzáférhetnek az ön személyes adataihoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezek titokban tartására és az adatkezelés célján kívül egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

 1. Mi az egyes adatkezelések célja és jogalapja?

 

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen este pl. az Ön adatai egy szerződésben szerepelnek, ami egyúttal számviteli bizonylat is.

 

 1. Meddig tároljuk a személyes adatokat?

 

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.

Ha az adatkezelés olyan szerződése teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve az Ön, mint aláíró vagy kapcsolattartó adatai szerepelnek a szerződésben, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

Minden esetben, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.

 

Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek között:

 • számviteli törvény (azaz a 2000. évi C.tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla. szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.) melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve,
 • az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL.tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

Más estekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt az adott kezelés időtartamáról.

 

 

 1. Kik az adatok címzettjei?

 

Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Szabályozzuk, hogy cégünk szervezetén belül ki férhet hozzá az adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Adatait nem adjuk tovább kívülálló külső feleknek.

Cégünk saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy –előkészítői szitnek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek kínált termék vagy szolgáltatás nyújtásának lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig jogi kötelezettségeink teljesítéséért, pl. hatságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek:

 • az ENERGOSTOP Szerviz Kft. külföldi anya- és társvállalatai számára;
 • bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;
 • vállalkozóink, együttműködő partnereink vagy meghatalmazottjaink számára, akik bármilyen szerepkörben részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

 

 1. Milyen jogok illetik meg Önt?

 

Önt az adatkezeléssel kapcsolatosan az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a GDPR (azaz az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (Infotv., azaz Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011.évi CXII.tv.) biztosítja.

 

 • Hozzáférés joga:
  Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.
  Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információ pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.
  Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word formátumként).
 • Helyesbítés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • Hozzájárulás visszavonásának a joga / törlés joga:
  Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapszanak. Az adatkezelés jogalapját minden esetben feltüntetjük.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi estekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek között akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e-helyett a kezelés korlátozását kéri.
 • Adathordozhatósághoz való jog:
  Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Tiltakozás joga:
  Ha az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyen elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Panasztétel joga:
  Ha az ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

 

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Lev. cím: 1530 Budapest, Pf:5.
Tel: (36-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. A tájékoztató módosításai és elérhetősége

 

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum elején szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételekre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.

 

 

BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL / ÁRAJÁNLATKÉRÉS

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

 

Egyéb adatok

Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk.

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Ha Ön nem adja meg a szükséges adatait, nem tudjuk Önt, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, arra reagálni, illetve Önnel kommunikálni.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja, hogy szerződésese jogviszony nélkül is válaszolhassunk az öntől, illetve az ön által képviselt cégtől vagy szervezettől érkező megkeresésekre (érdeklődés, árajánlatkérés, műszaki tanácsadás stb) akár személyesen, akár telefonon vagy interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez, és érdemben nem korlátozza az ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságát.

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

Adatait az ügyfélkapcsolat, illetve egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

 

 1. Az adatok címzettjei

 

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy a kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk cégünk társ- vagy anyavállalatának illetékes tagja vagy tagjai felé.

 

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Ügyféladatok, kapcsolattartási és képviseleti jogosult azonosítási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre, Ön cégjogi státusza.

 

Szerződéses adatok

Az Önnel vagy az Ön által képviselt céggel vagy szervezettel kötött szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, illetve azt helyettesítő dokumentumban (pl megrendelés) fellelhető bármilyen egyéb személyes adatnak minősülő információ.

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Ha Ön nem adja meg a szükséges adatait, nem tudjuk Önnek, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezetnek termékeinket értékesíteni, illetve szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk az ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, illetve az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek, ideértve többek között a műszaki termékek értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervízszolgáltatást, műszaki tanácsadás stb) akár online, akár offline csatornákon.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezete kínál részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.

Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogviszonyban-nevében jár el, mint annak szerződést kötő képviselője, megbízottja vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szabatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

 

 1. Az adatok címzettjei

 

Adatokat továbbíthatunk a társ- és anyavállalatunk tagjai felé, akik egyes termékeink és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek.

Egyes szolgáltatásokat külső partnerek nyújtanak, vagy ezek nyújtásában közreműködnek, pl. IT, tárhely, logisztikai, postai vagy fuvarozási szolgáltatók.

Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk vagy behajtással foglalkozó megbízottunk részére.

 

 

 

 

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSE

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

 

Üzleti kapcsolat előzményeire adatok

E körben az Ön által képviselt cég vagy szervezet által igénybe vett termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat kezelhetjük amennyiben azok személyes adatnak minősülnek.

 

Visszajelzésekben foglalt információk

Amennyiben visszajelzése személyes adatnak minősülő információkat is tartalmaz, ezeket is kezeljük.

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamaink minőségét.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk az Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet vásárlói, illetve ügyféltapasztalatairól és ez alapján emelhessük szolgáltatásink és üzleti folyamataink minőségét.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet üzleti visszajelzésével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

Válaszadás esetén a kérdőívben megadott adatit a kérdőív lejárati határidejétől számítva 1 évig megőrizzük, amely időszak alatt a válaszokat feldolgozzuk, és amennyiben szükséges szolgáltatásaink minőségének javítására megoldást kínáljunk.

 

 

 

ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐK

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön vezeték- és keresztneve, postacíme, telefonszáma, e-mail címe, Linkedin profiljának elérhetősége.

 

CV adatok

Önéletrajzában, motivációs levelében szereplő vagy a felvételi eljárás során más módon közölt személyes adatnak minősülő információk, úgy mint végzettségek, korábbi munkahelyek, tapasztalat, jelenlegi vagy korábbi bérezésével kapcsolatos adatok stb.

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és azzal kapcsolatban visszajelzést adni.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye számunkra a kiválasztási folyamat lebonyolítását, meggyőződhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra és eldönthessük, kinek teszünk szerződéskötési ajánlatot.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy a felvételi folyamat lebonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságát.

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

Sikertelen pályázat esetén adatait a kiválasztási folyamat befejezésétől 6 hónapig kezeljük tekintettel arra, hogy amennyiben a kiválasztott jelölt munkaviszonya a próbaidő alatt megszűnik, újra fontolóra vehessük az Ön pályázatát. Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésétől az adatait a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.

 

 

 

 

 

 

MARKETING / RENDEZVÉNY

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

 

Üzleti kapcsolat előzményeire adatok

E körben az Ön termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődésével kapcsolatos információkat kezeljük amennyiben azok személyes adatnak minősülnek.

 

Szakmai utazás- vagy rendezvényszervezéssel és kapcsolódó utasbiztosítással kapcsolatos adatok

Születési helye és ideje, anyja neve, személyigazolvány száma (utasbiztosítás esetén), gépjármű rendszám, étkezési preferenciák

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni cégét vagy más szervezetet Önön, mint kapcsolattartón keresztül megkeresni marketing ajánlatainkkal, és nem tudjuk meghívni Önt rendezvényeinkre, illetve megszervezni az utazást és a részvételt.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel illetve Önön, mint kapcsolattartón keresztül az Ön által képviselt céggel vagy más szervezettel a kapcsolatot és direkt marketing ajánlatokat (meghívókat, szakmai rendezvényeket, akciókat stb.) küldhessünk Önnek.

Rendezvényünkre való jelentkezés esetén az adatkezelés célja, hogy biztosíthassuk az ön részvételét szakmai rendezvényeinken.

Személyes adatainak kezelése elsősorban az Ön hozzájárulásán alapszik. Amennyiben az Ön adatait Öntől vagy harmadik személytől olyan kontextusban szerezzük meg, amely alapján Ön számíthat megkeresésünkre (pl. korábbi ügyfélkapcsolat állt fenn köztünk, szakmai rendezvényen átadta a névjegyét kollégánknak), úgy adatainak kezelése jogos érdekünkön alapszik, azonbanez esetben is törekszünk a hozzájárulás megszerezésére. Jogos érdekünk lényege, hogy az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet megkeresésével kapcsolatos érdekünkkel összefüggésben végzett adatkezelés elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságát.

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

Jogos érdekünk alapján végzett adatkezelés esetén adatait az Ön hozzájárulásának megadásáig vagy annak megtagadásáig, de legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 30 napig kezeljük.

 

 1. Az adatok címzettjei

 

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek vagy az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. e körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

 • rendezvényszervezésben részvevő megbízottak, vállalkozók, szálláshelyek;
 • technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhely-szolgáltatókat, közösségi és más weboldal üzemeltetőket stb.;
 • postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások.

 

 

WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT)

 

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyezhet el böngészőjében. A cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmaz szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldal látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt. Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és a weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

 

A cookie-k felhasználók általi kezelése:

a böngészővel (pl. Internet Explorer):

 • eltávolíthatja a cookie-kat;
 • letilthatja a cookie-kat;
 • engedélyezheti a cookie-kat;
 • törölheti a cookie-kat;
 • a böngésző bezárásával automatikusan törölheti a cookie-kat;
 • privát böngészést indíthat;
 • bővítményeket telepíthet.

 

Információ a cookie-ról ezen böngészőkben:

 • internet Explorer;
 • Chrome;
 • Firefox;
 • Safari;